J. M. Trade - MujPerfekt - Elektrospotřebiče

Košík:0,00  bez DPH Vyprázdnit

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti J.M.Trade International, spol. s r.o.

Úvodní ustanovení

 

V internetovém obchodě www.mujperfekt.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost J.M.Trade International, spol. s r.o., IČO: 60465808, se sídlem Hlavní 80, 14100 Praha 41, zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka číslo 26733, a kupujícího. Smluvní vztahy, které jsou uzavírány v tomto internetovém obchodě, jsou v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

 

 

Vymezení pojmů

 

Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, nebo jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na straně jedné spotřebitel a na straně druhé dodavatel.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Dodavatel (prodávající) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - zákazník našeho internetového obchodu. Platná právní úprava rozlišuje kupujícího, který je spotřebitelem a kupujícího, který není spotřebitelem.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, nakupující výrobky či užívající služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodním zákoníkem a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Veškeré osobní údaje, které nám budou poskytnuty a jsou nutné pro vyřízení Vaší objednávky, vyřizování reklamací atd., budou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Kupní smlouvy (faktury) jsou archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka, zaslané na naši poštovní adresu nebo na e-mail eshop@mujperfekt.cz, odstranit z databáze.

 

 

Objednávka a kupní smlouva

 

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů uvedených v objednávkovém formuláři. Po zkontrolování zadaných údajů a položek objednávky kupující definitivně potvrdí objednávku kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Na e-mail uvedený v objednávce, bude prodávajícím zasláno potvrzení objednávky a tímto okamžikem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a uvedenými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a které kupující akceptuje podáním objednávky. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo její části, na základě dohody s kupujícím, v následujících případech: zboží se již nevyrábí nebo se nedodává nebo se výrazně změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vracena a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

 

Podmínky dodání zboží

 

Doprava vybraného zboží je zdarma. Při vytváření objednávky máte možnost zadat datum dodání, který se budeme snažit dodržet. Pokud je zboží skladem a objednávku obdržíme do 12.00 hod, bude Vám zboží dodáno do 4 pracovních dnů (po dni objednání). Pokud zboží skladem nemáme, napište nebo zavolejte a my Vám sdělíme, kdy požadované zboží bude dostupné. Dostupnost zjistíte on-line již při objednání kliknutím na odkaz „skladem na dotaz“, kde zjistíte i množství nabízeného zboží.

Doručování probíhá od 8:00 do 16:00 hod., přepravní služba Vás bude předem telefonicky informovat o době dodání. Pokud zboží nebude převzato a zaplaceno v domluveném termínu, nese kupující náklady na opakované dodání v plné výši.

Nabízíme i možnost vyzvednutí zásilky na naší provozovně. Po telefonické dohodě si zákazník může vyzvednout zboží v našem skladu na adrese Dražice 135, 39131 Dražice.
V případě vrácení zboží do 14 dnů od převzetí, budou od vrácené částky odečteny náklady na dopravu :
                                                                zásilka od 0 do 3 kg - 100,- Kč.  

                                                                zásilka od 3 do 30 kg - 200,- Kč

                                                                zásilka od 30 kg  - 400,- Kč                                                                                                                     
 
Nabízíme i možnost odvozu starého spotřebiče. Cena za odvoz bude stanovena dle konkrétního případu a domluvy a bude v rozmezí 0 až 500 Kč.Způsoby plateb

Nabízíme následující možnosti úhrady:

-Platba dobírkou - při zaslání přepravní službou

-Platba v hotovosti – při osobním převzetí zboží

-Platba převodem na účet KB. Po dokončení objednávky Vám zobrazíme podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo vaší objednávky). Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

-Online spotřebitelský úvěr EssoxCeny a poplatky

 

Ceny, které uvádíme na našem e-shopu, jsou částky včetně DPH a všech dalších poplatků, které jsou spojeny se zasláním zboží. PHE poplatek (tj. příspěvek na likvidaci historického elektroodpadu) je uveden zvlášť. Jeho cena je uvedena vždy v naší nabídce u konkrétního zboží. Výše PHE za jednotlivé druhy zboží a podrobnosti zde. Konečná cena ve Vaší objednávce je pro tuto danou objednávku závazná.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel zašle prodávajícímu žádost, nejlépe e-mailem, kde uvede, že odstupuje od smlouvy a uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu, na který bude zaplacená částka vracená. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, zašle prodávajícímu vše, co na základě kupní smlouvy získal, včetně nepoškozeného původního obalu. Pokud to již není dobře možné (např. zboží bylo zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout finanční kompenzací adekvátní rozsahu poškození a spotřeby. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen poníženou kupní cenu.
Částka, která má být kupujícímu vrácena, bude prodávajícím ponížená o skutečně vynaložené náklady spojené s přepravou zboží, viz oddíl „Podmínky dodání zboží“

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající zodpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To však neplatí, pokud kupující před převzetím věci věděl o rozporu s kupní smlouvou nebo sám způsobil rozpor s kupní smlouvou.

Záruka a servis

 

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek ze zákona a lhůt uvedených v záručním listu. Více o záruce a servisu zde.

 

 

Reklamace

 

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno nebo vrácena již zaplacená částka zpět.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 

Závěrečná ustanovení

 

Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.mujperfekt.cz a tím je umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Aktualizováno 15.03.2010