J. M. Trade - MujPerfekt - Elektrospotřebiče

Košík:0,00  bez DPH Vyprázdnit

Záruční podmínky

 

INFORMACE O SERVISU  

    

Společnost J.M.TRADE INTERNATIONAL s.r.o. zajišťuje provádění záručního a pozáručního servisu prostřednictvím smluvních partnerů po celém území ČR.    

  

Jedná se o tyto značky: SNAIGE (dříve Perfekt), BESS, VENUS, VOV, TESY, MIDEA, ARIELLI, CROWN, FINLUX, UGUR, ROMO (jen určité modely).

     

U všech dodaných výrobků naleznete veškerou dokumentaci, která k němu náleží. Jedná se především o záruční list, návod v českém jazyce a seznam servisních středisek.  

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  

Záruka vyplývající ze záručního listu je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále jen "Kupující) a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti. Prodávající poskytne kupujícímu Záruku v trvání 24 měsíců a to z pravidla od převzetí prodávaného výrobku Kupujícím.  

 

Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, případně výměnu vadné součásti výrobku. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky je, že:  

1  -  výrobek byl vždy provozován v souladu s návodem k obsluze  

2  -  veškeré záruční nebo jiné opravy, či úpravy výrobku, byly vždy prováděny Autorizovaným servisním střediskem 

3  -  kupující při reklamaci výrobku předloží platný a řádně vyplněný Záruční list a doklad o prodeji výrobku. 

 

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném středisku. Zároveň musí Autorizovanému středisku umožnit ověření existence reklamované vady,  

včetně odpovídajícího vyzkoušení (případně demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska. 

Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku nejpozději do konce záruční doby, jinak zaniká.  

Autorizované středisko posoudí oprávněnost reklamace podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu jejího řešení. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatňovaného práva z odpovědnosti za vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku. 

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu uznané záruční opravy, kdy výrobek nemohl být používán. Po provedení záruční opravy je Autorizované středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii uschovejte.  

 

Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré náklady, které jim v souvislosti 

s tím vzniknou.  

 

Záruka vyplývající ze Záručního listu platí pouze na území České republiky. 

Záruka se nevztahuje na opotřebení nebo poškození výrobku nevhodnými náplní, nevhodnými provozními podmínkami, na mechanické poškození, na poruchy způsobené poruchami v elektrické síti, nebo úderem blesku, ani na výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům apod.). 

Prodávající je povinen předat Kupujícímu na požádání aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice.  

 

 

ZÁRUČNÍ LIST  

Při převzetí zboží si vždy neprodleně zkontrolujte, zda jsou údaje o značce, typu a výrobnímu číslu totožné s výrobkem. Výrobek s nesprávným záručním listem Vám nebude v záruce opraven. 

 

Záruční list je platný, pouze pokud je řádně vyplněn:  

1.  Název (typ) výrobku  

2.  Výrobní číslo  

3.  Datum prodeje (odpovídající údaji na prodejním dokladu)  

4.  Razítkem a podpisem prodávajícího  

 

 

ZÁRUČNÍ DOBA - BEZPLATNÝ SERVIS  

Prodávající poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) na zakoupený výrobek záruku v trvání 24 měsíců. Navíc u chladniček, a mrazniček Snaige poskytuje bezplatný servis v trvání dalších 24 měsíců (v některých případech 36 měsíců) bezprostředně navazující na záruční dobu. Záruka 48 měsíců znamená, že po dobu 24 měsíců má kupující (spotřebitel) plnou záruku na zakoupený výrobek a po dobu dalších 24 měsíců ma servis zdarma na chladící soustavu a kompresor.

Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí výrobku kupujícím (spotřebitelem). U sporáků či vestavěných spotřebičů ode dne uvedení do provozu za podmínky, že kupující (spotřebitel) objednal uvedení do provozu u Autorizovaného servisního střediska či odborné firmy.  

   

PODMÍNKY pro uplatnění bezplatného servisu 24/36 měsíců po uplynutí záruky:  

Kupující zaregistruje výrobek do 30 dnů od zakoupení na www.jmtservis.cz.  Poté bude na Vaši emailovou adresu do 30 dnů odeslan certifikat na prodlouženou záruku.

Upozornění:  Pokud bude na záručním listu chybět označení modelu, nebo výrobní číslo, je považován za neplatný a nelze na něj uplatňovat záruční opravu. Řádné vyplnění požadujte po prodejci. 

    

PRÁVA ZE ZÁRUKY  

Vyskytne-li se na výrobku během záruční doby vada, má kupující právo, aby tato vada byla včas a bezplatně odstraněna.     

 

REKLAMACE VÝROBKU  

Právo ze záruky, případně bezplatný servis uplatňuje kupující (spotřebitel) vůči prodávajícímu, a to v místě nejbližšího Autorizovaného servisního střediska. Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a při oprávněném uplatnění opravu bezplatně provede. Při uplatnění jiných práv ze záruky řeší reklamaci prodávající na základě posouzení vady Autorizovaným servisním střediskem.  

   

 

DŮVODY K NEUZNÁNÍ REKLAMACE  

1  -  kupující nepředloží řádně vyplněný záruční list  

2  -  v záručním listě jsou provedeny svévolné změny  

3  -  záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami (např. poruchy v el. síti nebo bytové instalaci) nevhodnými provozními podmínkami  

4  -  k závadě došlo: - mechanickým poškozením výrobku nebo jeho části 

 - nesprávnou obsluhou výrobku  

 - neodborným zásahem třetí osoby  

 - neodbornou instalací výrobku  

 - nevhodným skladováním  

 - živelnou událostí  

5  -  výrobek není užíván v souladu s jeho určením  

   

Než zavoláte opraváře   

Prosíme o řádné prostudování návodu k obsluze a běžné údržbě.  Mnoho závad je způsobeno právě nedostatečnou údržbou a nesprávným používáním výrobku. Tyto vady pak nejsou uznány jako záruční. Jestliže se Vám nepodaří postupem popsaným v návodu k obsluze závadu odstranit, je čas zavolat servis.   

  

Pro snadnou orientaci o zajištěnosti servisu ve Vaší oblasti navštivte databázi servisních středisek zde.